Indeling van infectueuze stoffen klasse ADR 6.2 groep

Het ADR en IATA benoemt in de UN gevarenklasse 6.2 infectueuze stoffen, waarvan bekend is of waarvan kan worden aangenomen dat het infecties kan bevatten. Ziekteverwekkers zijn micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken. Volgen wetgevingen moet een functie specifieke ADR of IATA cq ICAO-TI bewustwordings- of vakbekwaamdsopleiding te hebben gevolgd en is afhankelijk of er gebruik gemaakt kan worden van vrijstellingen. De ILT handhaaft de deze Wet Vervoer gevaarlijke stoffen.

Indelingsmogelijkheden van infectueuze stoffen UN klasse 6.2:

  • I1: Infectueuze stoffen, gevaarlijk voor mensen (UN2814)
  • I2: Infectueuze stoffen,  gevaarlijk voor dieren (UN2900)
  • I3: Ziekenhuisafval (UN3291)
  • I4: Biologische stof, categorie B (UN3373)

Indeling van het soort gevaar

Categorie I1 en I2 infectueuze stof is een infectueuze stof die in een vorm wordt vervoerd. Bij blootstelling kan bij mens en dier blijvende invaliditeit, een levensbedreigende of dodelijke ziekte veroorzaken. Als er zekerheid bestaat over de infectueuze aard van de stof dan moet classificatie plaatsvinden in gevaarcategorie I1 of I2 onder UN2814 of UN2900. Een infectueuze stof die niet voldoet aan deze criteria moet onder categorie I4 in UN3373 worden ingedeeld.

Voorbeelden van UN3373 Biologische stof , catergorie B

Diagnostische monsters,  biopten, bloed en weefsel worden voor wetenschappelijk of diagnostisch onderzoek gebruikt. In dit geval kan worden gesproken van zogenaamde “patiënten monsters”.  Het betreffen stoffen van dieren, inclusief uitgescheiden of afgescheiden stoffen, bloed en bestanddelen daarvan, weefsels en uitstrijkjes van weefselvloeistoffen, lichaamsdelen. Vaak gebruikt voor doeleinden van research, diagnose, onderzoeksactiviteiten, behandeling van ziekten en preventie.

Het verpakken en verzenden van corona virus of corona testen zijn geclassificeerd als UN3373 Biologische stof, categorie B