Privacyverklaring SDX Bijzonder Vervoer

Bedankt voor uw vertrouwen. SDX hecht veel waarde aan uw privacy, wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens worden bij SDX verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt SDX en waarom?

SDX verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst waar u partij bij bent uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt. Alle persoonsgegevens worden door u zelf aan ons verstrekt.

1. Om met u te communiceren, een overeenkomst te sluiten, de betaling af te handelen, onze klanten te beheren en zendingen online aan te melden via World Link. Daarbij gebruiken wij uw: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens.

2. Om koeriers te volgen via Europetrack. Daarbij gebruiken wij uw: Locatiegegevens, kenteken, telefoonnummer. U geeft SDX zelf inzicht in deze persoonsgegevens en kan deze gegevens ook zelf afschermen.

3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de belastingdienst. Daarbij gebruiken wij uw: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart SDX mijn gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij de gegevens in verband met een wettelijke bewaartermijn langer moeten worden bewaard. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer:

1. U geen klant meer bent van onze organisatie of wanneer de opdracht of het project is geëindigd.

2. De wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft SDX de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd en heeft de website een SSL-certificaat. Verder zijn de medewerkers van SDX bewust van het belang van uw privacy.

Wanneer SDX gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zien wij erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Aan wie geeft SDX mijn gegevens door?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar wij gebruik van maken. Wij maken gebruik van de volgende verwerkers: accountant en administratiekantoren en ICT-leveranciers.

SDX geeft uw gegevens niet door aan andere landen buiten EU, uw gegevens staan veilig opgeslagen binnen de EU.

Welke rechten en plichten heb ik?

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar privacy@sdx.nl u ontvangt dan binnen 4 weken een reactie.

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan SDX. U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om u van dienst te zijn.

Klachten

Tot slot wil SDX u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij SDX.

SDX B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. SDX B.V. is gevestigd aan de Landzigt 42 in De Meern en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 32076880. website SDX BV

Voor vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten kunt u contact opnemen met:

SDX B.V.
Pim van der Greft
privacy@sdx.nl
030 – 241 01 06